Home » » เอกสารกรมที่ดิน,ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับกรมที่ดิน

เอกสารกรมที่ดิน,ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับกรมที่ดิน

ท่านสามารถเอกสารเกี่ยวกับกรมที่ดินได้ที่นี่
รายการ
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.ด21 (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้ )
   
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.อ.(ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์มนี้สามารถจัดเตรียมล่วงหน้าได้  )
แบบฟอร์มการรายงานผลการรังวัดประจำเดือน
ของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด.1
ประเภทให้ (ดูตัวอย่าง)
ประเภทขาย (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด. 9
คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินท้องถิ่น (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด. 9
คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินจังหวัด (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม ท.ด. 9
คำขอแก้ชื่อตัว (ดูตัวอย่าง)
คำขอแก้ชื่อสกุล (ดูตัวอย่าง)
คำขอคัด/ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา
แบบฟอร์ม ท.ด. 84
คำขออนุญาตทำการค้าที่ดิน (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม จ.ส. 4
คำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม จ.ส.ก.6
คำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
แบบฟอร์ม อ.ช. 1
คำขอจดทะเบียนอาคารชุด (ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม อ.ช. 15
แบบฟอร์ม
-หนังสือยินยอม(ดูตัวอย่าง)
แบบฟอร์ม
-หนังสือสัญญาเช่าบ้าน,ตึกแถว,อาคารพาณิชย์(ดู)
-หนังสือสัญญามัดจำค่าเช่าบ้าน,ตึกแถว,อาคารพาณิชย์(ดู)
แบบฟอร์ม
-สัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ(ดู)
แบบฟอร์ม
-สัญญาจองบัาน อสังหาริมทรัพย์ แบบที่1 (W) ดู
-สัญญาจองบัาน อสังหาริมทรัพย์ แบบที่1 ( pdf ) ดู
-สัญญาจองบัาน อสังหาริมทรัพย์ แบบที่2 (pdf) ดู
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ดู 

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารสำหรับการซื้อขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง


บุคคลธรรมดา
 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล)
 • ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
 • มรณบัตรคู่สมรส
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 • ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท
 • โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ข้อบังคับของนิติบุคคล
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์ 
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด 
 • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว 
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
 • บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล 
 • รายงานการประชุมนิติบุคคล
วัด
 • หลักฐานหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดของกรมการศาสนา
 • หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาหรือสำนักสงฆ์
 • หลักฐานการแต่งตั้งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน
 • หลักฐานการเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาส (ถ้ามีการเลื่อนสมณศักดิ์)
 • หลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
 • ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 
 • ต้องแสดงจำนวนพระภิกษุสามเณร
มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักร
 • หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ
 • บัญชีมูลนิธิ (แบบ ม.น.2) ซึ่งระบุรายชื่อกรรมการด้านหลัง ตั้งแต่ฉบับแรก   ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย
 • ข้อบังคับ หรือตราสารการก่อตั้งมูลนิธิ
 • รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มา หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่และเจตนาของผู้โอนใน  การขอได้มาซึ่งที่ดินในกรณีรัฐมนตรีฯ อนุญาตให้มูลนิธิฯ ได้มาซึ่งที่ดินแล้ว
 • หนังสือมอบอำนาจของมูลนิธิ (ถ้ามี)
 • ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมูลนิธิฯ  ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
 • ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)
มัสยิดอิสลาม
 • ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ.2)
 • ประกาศฯ แต่งตั้งอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น
 • ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการมัสยิด 
 • รายงานการประชุมกรรมการมัสยิด และมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ทำการแทน ซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มาหรือลงมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจตนาในการขอได้มาซึ่งที่ดินระหว่างเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีฯ 
 • หนังสือมอบอำนาจของคณะกรรมการมัสยิด (ถ้ามี)
 • ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมัสยิดฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
 • ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)


ขอบคุณที่มา:กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย