Home » , » โอนมิเตอร์น้ำประปา

โอนมิเตอร์น้ำประปา

การยื่นคำร้องขอโอนกรรมสิทธิ์มาตราวัดน้ำประปา

ผู้โอนและผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ ออกให้
3. สัญญาการซื้อขาย(ทด.13)
4. ใบเสร็จค่าน้ำรายเดือน ในกรณีที่มาดำเนินการเองไม่ได้ให้ใช้ใบ มอบอำนาจ
5. ค่าธรรมเนียมโอน 50 บาท
6. เงินประกันการใช้น้ำ ตามขนาดมาตรวัดน้ำรวมภาษี 7
%
กรณีถูกตัดมิเตอร์เนื่องจากค้างชำระ
1.            ให้ยื่นคำร้องขอติดตั้งคืนภายใน 6 เดือน มิเช่นนั้น จะต้องยื่นคำร้อง ขอต่อใหม่
2.            ชำระค่าติดตั้งคืนตามขนาดของมิเตอร์ ดังนี้
- มิเตอร์ขนาด Æ 1/2 นิ้ว ค่าติดตั้ง 200 บาท ค่าประกัน300 บาท
- มิเตอร์ขนาด Æ 3/4 นิ้ว ค่าติดตั้ง 300 บาท ค่าประกัน450 บาท
- มิเตอร์ขนาด Æ 1 นิ้ว ค่าติดตั้ง 400 บาท ค่าประกัน750 บาท
- มิเตอร์ขนาด Æ 1 1/2 นิ้ว ค่าติดตั้ง 500 บาท ค่าประกัน 1,500 บาท
- มิเตอร์ขนาด Æ 2 นิ้ว ค่าติดตั้ง 1,000 บาท ค่าประกัน 3,000 บาท
- มิเตอร์ขนาด Æ 3 นิ้ว ค่าติดตั้ง 1500 บาท ค่าประกัน4,000 บาท
- มิเตอร์ขนาด Æ 4 นิ้ว ค่าติดตั้ง 2,000 บาท ค่าประกัน4,500 บาท
- มิเตอร์ขนาด Æ 6 นิ้ว ค่าติดตั้ง 3000 บาท ค่าประกัน7,500 บาท
เฉพาะค่าติดตั้งจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7 %
3.    ตรวจสอบเงินประกันการใช้น้ำ ถ้าบางรายที่ไม่มี หรือมีไม่ครบตามที่ กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่จะเรียกเพิ่มขึ้น ตามขนาดของมาตรวัดน้ำ 

 กรณีที่ผู้ใช้น้ำ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ เป็นเจ้าของบ้าน หลายหลัง
    ในส่วนหลังที่เจ้าของบ้านไม่ได้อยู่อาศัยในหลังที่ ขอติดตั้ง ให้นำหลักฐานมายื่นขอ ดังนี้
1.       1.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ปัจจุบัน
2. สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่จะขอติดตั้ง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. หนังสือรับรองกรรมสิทธิ์บ้าน

กรณีที่ขอใช้น้ำแผงลอยหรือกรณีที่บ้านหรืออาคารยังปลูกสร้างไม่เสร็จ
1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ปัจจุบัน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
3. ใบอนุญาตขอปลูกสร้างอาคารการขออนุญาตให้ใช้ชั่วคราว
เทศบาลฯ จะคิดเงินประกันการใช้น้ำตามระเบียบของเทศบาลฯเมื่อ ก่อสร้างเสร็จ และได้เลขที่บ้าน ให้คัดสำเนาทะเบียนบ้านมายื่นขอใช้ น้ำถาวร และยื่นขอถอนเงินประกันการใช้น้ำชั่วคราวคืนได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา
>>แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
>>แบบฟอร์มหนังสือยินยอมโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำพร้อมเงินประกัน
>>> หนังสืออนุญาติวางท่อประปาผ่านที่ดิน

ขอบคุณที่มา:การประปานครหลวง